Integritetspolicy

Nedan följer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Writtens personuppgiftsbehandling följer de lagar och regler som gäller för personlig integritet, vilket bland annat innebär att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs.

1. Behandling av personuppgifter

Vid användandet av ”Written” nedan avses följande bolag:

Written Insurance Sweden AB,

Vi på Written bryr oss om din integritet. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Written behandlar och använder den information som du delar med oss vid användandet av våra tjänster och som Written samlar in från tredje parter. Written är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Written får av dig eller hämtar in om dig med anledning av tecknade försäkringar.

I denna Integritetspolicy avses med ”personuppgifter” all slags information om en fysisk person (såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, anställningsinformation och personnummer) som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera den fysiska personen.

1.2 Vilka personuppgifter vi behandlar

Written behöver behandla personuppgifter om dig som ansöker om försäkring, är gruppmedlem i ett gruppavtal, försäkringstagare, försäkrad eller förmånstagare för att tillhandahålla och administrera försäkringen och tillhörande tjänster. 

Written kan komma att behandla följande uppgifter om dig för de syften som anges nedan:

Namn
Adress och annan kontaktinformation (t.ex. telefonnummer, e-postadress)
Personnummer
Anställningsuppgifter
Fackligt medlemskap
Ekonomiska förhållanden
Bankkontonummer och annan betalningsinformation
Uppgifter om arbetslöshet
Familjeuppgifter (t.ex. uppgift om att du har barn)
Hälsouppgifter
Information om hur du använder Writtens tjänster (t.ex. svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten)
Enhetsinformation (t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning samt din geografiska placering)

De personuppgifter som Written ber dig tillhandahålla oss och som Written samlar in om dig från tredje part är nödvändiga för att du ska kunna få ta del av Writtens tjänster, för försäkringsavtalets ingående eller fullgörande samt för att Written ska kunna fullgöra sina rättliga förpliktelser enligt gällande lagstiftning. Om du inte lämnar den information som Written efterfrågar, vilken är nödvändig för att Written ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster finns det en risk att Written kan inte tillhandahålla försäkringen, utge ersättning eller fullgöra andra förpliktelser till följd av kollektivavtal, gruppavtal eller försäkringsavtal. Du kan även gå miste om erbjudanden om försäkring och andra tjänster som Written erbjuder.

1.3 Vad används uppgifterna till och laglig grund för användandet av uppgifter

Written kan komma att använda den information, inklusive dina personuppgifter, som Written får av dig, din arbetsgivare, organisationer som du tillhör, annan gruppföreträdare som tecknat gruppavtal med Written, vårdgivare, Writtens samarbetspartners (såsom försäkringsförmedlare och/eller andra försäkringsgivare) och/eller offentliga och privata register (t.ex. SPAR, LEFI och GSR) för de ändamål och med den lagliga grund som anges nedan.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.
Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
Behandlingen av personuppgifterna ligger i allmänt intresse från flera myndigheter.
1.4 Vem vi lämnar ut uppgifterna till

Written kan komma att lämna ut personuppgifter till sådana bolag som vi samarbetar med, t.ex. försäkringsgivaren för din försäkring, återförsäkringsbolag, försäkringsförmedlare, andra försäkringsbolag, din specifika gruppföreträdare, din arbetsgivare om det krävs på grund av försäkringsavtalet, vårdgivare samt medicinska rådgivare.

Några av de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy kan även kräva att dina personuppgifter delas med våra tjänsteleverantörer (t.ex. leverantörer av fysiska och digitala brevlådor; Posten och Kivra, programvaruleverantörer såsom Microsoft, hosting leverantörer inom IT).

Written har även rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. GSR AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i GSR-registret.

Uppgifter kan även lämnas ut till sådana myndigheter som Written är skyldiga att lämna uppgifter till, t.ex; Polismyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Dina personuppgifter kan behöva överföras till vissa andra länder. I begränsad utsträckning anlitar Written tjänsteleverantörer som finns utanför EU/EES, d.v.s. i ett s.k. tredjeland. I så fall skyddas dina personuppgifter enligt de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen, exempelvis genom användande av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. 

1.5 Hur länge sparas uppgifterna

Written sparar dina personuppgifter så länge som krävs för det specifika ändamålet med behandlingen och de kan därför lagras olika lång tid:

Personuppgifter som samlas in i samband med att du ansöker om, beviljas eller ansluts till en försäkring eller med anledning av ett skadeärende sparas så länge det kan finnas en fordran, vilket innebär att uppgifterna lagras i enlighet med gällande preskriptionstid. Preskriptionstiden kan variera beroende på typ av försäkring,
Personuppgifter som inte är hänförliga till försäkringsavtal eller skadeärenden sparas under den tid Written har skyldigheter enligt ett grupp- eller kundavtal som du omfattas av, t.ex. via din arbetsgivare eller medlemsorganisation.

2. Dina rättigheter
2.1 Rättelse, radering och begränsning av behandling

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga eller missvisande personuppgifter som Written behandlar om dig rättade.

Du har vidare rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina personuppgifter raderade och Written är skyldig att radera de relevanta personuppgifterna, om t.ex. något av följande föreligger; personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, eller om du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Written är dock inte skyldigt att radera personuppgifterna i enlighet med din begäran om behandlingen är nödvändig för, t.ex. att Written ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Written ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att av Written kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa förutsättningar, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet kan behandlingen begränsas under den tid som Written kontrollerar om personuppgifterna är korrekta eller om Written inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen. Du har även rätt att motsätta dig vissa typer av behandlingar, exempelvis marknadsföring och profilering.

2.2 Registerutdrag, dataportabilitet och klagomål

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Written behandlar om dig och erhålla information om Writtens behandling av dina personuppgifter genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiskt, har du även rätt att få ut en kopia av sådana personuppgifter som du själv försett Written med, i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format. Du har vidare rätt att begära att dessa uppgifter ska överföras från Written direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt för Written.

Du har rätt att, när som helst, lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f d Datainspektionen), om du anser att den behandling av dina personuppgifter som Written utför strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning. Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter finns på www.imy.se.  

3. Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna Integritetspolicy, i övrigt har synpunkter på Writtens behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta:

Kundtjänst:
08-120 513 35

e-post:
info@writteninsurance.se

Adress:
Written Insurance Sweden AB
Olof Palmes Gata 11
111 37 Stockholm

Du kan också vända dig till vårt dataskyddsombud
e-post:
dpo@writteninsurance.se