Personrisk

Olycksfall

Vare sig det gäller en olycka som medför en permanent skada eller en längre frånvaro från arbetet. Både vuxen och barn bör ha ett skydd mot dessa händelser. Det finns ett flertal produkter som täcker olika delar vid ett olycksfall. Både de som ger kostnadsersättning, ekonomiskt stöd, invaliditetsersättning samt sjukvård.

I en sjuk-och olycksfallsförsäkring ges det oftast ersättning för både kostnader, ärr och invaliditet. Det finns två sorters invaliditetsersättning; medicinsk och ekonomisk. Vilka sorts ersättningar som finns i de olika sjuk- och olycksfallsförsäkringar hittar du i villkoret. Till skillnad från olycksfallsförsäkring gäller denna vid både sjukdom som såväl olycksfall.
Sjukavbrottsförsäkring, ibland kallat nyckelpersonsförsäkring ger arbetsgivaren ett skydd när den anställde blir sjukskriven under en längre tid. Det hjälper arbetsgivaren med de merkostnader som drabbar företaget vid arbetstagarens frånvaro. Beloppet betalas ut månadsvis efter en karensperiod. Se mer på försäkringsbeskedet.
I en olycksfallsförsäkring ges det oftast ersättning för både kostnader, ärr och invaliditet. Det finns två sorters invaliditetsersättning; medicinsk och ekonomisk. Vilka sorts ersättningar som finns i de olika olycksfallsförsäkringar hittar du i villkoret. Till skillnad från sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller denna endast vid olycksfall.
Sjukinkomstförsäkring ger ett månatligt tillägg skattefritt vid sjukskrivning. Vid sjukskrivning sjunker inkomsten och vi kan behöva få hjälp med att ersätta en del av den sänkningen. Sjukinkomstförsäkring stärker upp den försäkrades inkomstförlust vid sjukskrivning.
Efter långvarig sjukskrivning utgår ett skattefritt engångsbelopp. Beloppet sätts ned i takt med stigande ålder för att sedan upphöra helt vid 65 års ålder. Efter lång sjukskrivning är oftast privatekonomin inte på topp. Då kan det hjälpa att få ett tillskott i ekonomin.

Samma som sjukvård vuxen men för barn från 4 års ålder. Tänkvärt är att privatsjukvård för barn är begränsat och all vård inte kan fås via denna försäkring.

I en sjuk-och olycksfallsförsäkring ges det oftast ersättning för både kostnader, ärr och invaliditet. Det finns två sorters invaliditetsersättning; medicinsk och ekonomisk.

Denna försäkring är mycket viktig att ha för sina barn. När en av de värsta saker händer som gör att barnet aldrig kommer ha möjlighet att ta sig ut i förvärvslivet är invaliditetsersättningen mycket viktig.

Försäkringen gäller som längst till barnen blir 25 år och kan endast tecknas som en

Vilka sorts ersättningar som finns i de olika sjuk- och olycksfallsförsäkringar hittar du i villkoret. Till skillnad från olycksfallsförsäkring gäller denna vid både sjukdom som såväl olycksfall.

Sjukvårdsförsäkring ger inte några ersättningar i pengar utan ger den försäkrade tillgång till sjukvård vid händelse av olycksfall och/eller sjukdom. Tyvärr kan det idag uppstå långa väntetider på att få vård i Sverige, samt ännu längre tid att få specialistvård för just ditt besvär. En sjukvårdsförsäkring kan då hjälpa dig snabbare vård. Sjukvårdsförsäkring kan man köpa både som privatperson och ”få” via sin arbetsgivare. För arbetsgivaren är det ofta en väldigt bra investering att minimera sin personals frånvaro både ut sjuklönekostnader, leveranssäkerhet samt vara en attraktiv arbetsgivare. Sjukvårdsförsäkringen är till för att utreda, vård och behandla ett besvär. Försäkringen täcker inte förbyggande vård eller vård efter konstaterande permanenta tillstånd. Sjukvårdsförsäkringen har vanligtvis en självrisk. Storleken på självrisken varierar och står i ditt försäkringsbesked.
Samma som sjukvårdsförsäkring men begränsad till att gälla endast när det skett ett olycksfall. Tänk på att akutvård inte hanteras av försäkringen. Vid händelse av ett olycksfall där vård behövs direkt ta kontakt med akuten via 1177.

Olycksfallsförsäkring för seniorer är en försäkring för hela livet. Denna produkt kan du ha kvar hela livet ut. Försäkringsbeloppet sänks i ökad ålder ned till 72 år. Därefter är beloppet samma under resten av försäkringstiden.

Denna produkt kan endast tecknas av arbetsgivare. Produkten kan variera i innehåll och ersättningsnivå. Se mer under ”olycksfall”.

Ibland jobbar vi inte från vår ordinarie arbetsplats. Då kan man behöva komplettera med en olycksfall distans som täcker upp de begränsningar som de kollektivavtalsförsäkringarna som arbetsgivare med kollektivavtal har. Försäkringen baseras på att arbetstagarna omfattas av TFA i botten.

Kollektiv olycksfall används när man inte riktigt vet vem som är försäkrad. Exempelvis när man behöver försäkra kunder i en butik, eller vissa medlemmar i en förening när de besöker förenings anläggning. Se mer under ”olycksfall”.

Arbetsgivaren tecknar oftast en tjänstereseförsäkring som kan täcka sjukdom, olycksfall eller dödsfall när personalen reser i tjänsten. Försäkringen kan inte tecknas fristående utan måste tecknas ihop med en företagsförsäkring. Se mer under ”företagsförsäkring”.

Betalskyddslösningar är oftast kopplade mot en speciell skuld som den försäkrade har eller kan ha. I betalskyddslösningar kan det ingå ett skydd mot sjukskrivning efter olycksfall eller sjukdom. Det kan även ingå ett skydd mot arbetslöshet. Beloppet ser man på försäkringsbeskedet. Utbetalning sker som ett engångsbelopp till, enligt avtalet mottagande person/bolag.

Sakförsäkring

Företags- och fastighetsförsäkringar för många typer av verksamheter.

Genom våra internationella försäkringsgivare erbjuder vi en bred portfölj av sakförsäkringar inom professionsansvar, kombinerade företagsförsäkringar och fastighetsförsäkringar. Våra försäkringslösningar passar för alla typer av företag och behov.