Sakförsäkring

Professionansvar

Professionsansvar är försäkringar som gäller för rådgivare och konsulter. Försäkringar omfattar den skadeståndsskyldighet man har för t ex bristfällig rådgivning. Den här försäkringen är viktig för den som arbetar med rådgivning/arbetar som konsult eftersom det generella skyddet som en vanlig ansvarsförsäkring ger normalt inte täcker denna typ av skador.

Den här försäkringen är obligatorisk för en försäkringsförmedlare och gäller för försäkringstagaren samt dennes anställda som utövar verksamhet enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Idag tillhandahåller vi endast denna produkt till större grupper, t ex ett större förmedlarföretag, under vars paraply den enskilde förmedlaren arbetar.

Alla som arbetar som rådgivande konsulter kan krävas på skadestånd om en uppdragsgivare anser att man t ex lämnat felaktiga råd eller gjort felbedömningar.

Den här tilläggsförsäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som ett företag kan få på grund av t ex bristfällig rådgivning.

Den här tilläggsförsäkringen är avsedd för konsulter inom data- och IT-verksamhet och omfattar skadeståndsskyldighet, t ex enligt allmänna bestämmelser som är utfärdade av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde.

Den här tilläggsförsäkringen är avsedd för tekniska konsulter och omfattar skadeståndsskyldighet, t ex enligt ABK.

Den här försäkringen är obligatorisk för många yrken inom hälso- och sjukvård t ex för optiker, tandläkare och psykologer. Försäkringen gäller för skada enligt patientskadelagen (1996:799) och omfattar patientskadeersättning för personskada som orsakats patient i samband med av försäkringstagaren i Sverige bedriven hälso- och sjukvård

Den här försäkringen är till för den som ger behandlingar som inte omfattas av patientskadelagen, t ex hårfrisörer och massörer och gäller för skadeståndsskyldighet enligt Skadeståndslagen (1972:207) och gäller om ett skadeståndskrav riktas mot den som utfört behandlingen.

PERSONRISK

Heltäckande försäkringslösningar för största möjliga trygghet.

Våra försäkringar inom personrisk ger ett komplett och tryggt skydd vid exempelvis sjukdom, olycksfall, dödsfall och sjukavbrott. Läs gärna mer om vårt breda utbud och hur ni kan bredda ert erbjudande med oss som försäkringspartner.